Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SITS INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (KRS: 0000552820, REGON: 361241445, NIP: 8741777944). W sprawach związanych z danymi się Pani/Pan z nami kontaktować listownie na adres: ul. Droga Graniczna 10, 86-300 Grudziądz lub przez e-mail: dane.osobowe.rekrutacja@sitsindustry.pl

2. Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe Kandydata do pracy w celu wyboru odpowiedniej osoby do pracy w naszej spółce na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowiska zgodne z kwalifikacjami kandydata, w przypadku jeżeli została wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych Kandydata do pracy jest:

a. przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, to jest: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, lub/oraz

b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej – w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, jeżeli zostaną one przez Panią/Pana podane.

Podanie danych osobowych przez Kandydata do pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów tj. przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do pracy na podane stanowisko pracy i/lub przyszłych rekrutacji.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe Kandydata do pracy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane będą przechowywane do jednego roku od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydata do pracy mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. naszym pracownikom,

b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy,

c. podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej do której należy nasza spółka,

– przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez nas upoważnienia.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jako Kandydata do pracy, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. Prawo dostępu do danych osobowych,

c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania, abyśmy przesłali te dane do innego administratora.,

h. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody; ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w SITS INDUSTRY sp. z o.o.. i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych.

i. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W celu realizacji powyższych uprawnień proszę kontaktować się z SITS INDUSTRY sp. z o.o., korzystając ze wskazanych w pkt 1 danych kontaktowych.